The Raj Express
Pineslopes, Fourways
Tel: 011 465 7246